Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К-163 27.01.2023


Настоящата Заповед №ЗК- 163/27.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. Гр. Силистра, ул."Капитан Кръстев",№18,вх.Б,ет.6,ап.18, видно от известие за доставяне№ 00SLW4 6

 

З А П О В Е Д

№ ЗК-163

гр. Силистра 27.01.2023 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ XV587 И XIV12,680 в кв. 1 по рег. план на.с. Сребърна, община Силистра".

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 28 февруари 2023 г. / Печат