Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ № 1/ 13.03.2023 Г.


Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № ЗК-202 от 07.02.2023 г. на Кмета на Община Силистра за извършване строително-ремонтни работи или премахване на сграда с идентификатор 66425.501.1954.1 по КККР на гр. Силистрас административен адрес: гр. Силистра, ул. "Н. Й. Вапцаров" №37.

Със съдържанието на Заповед № ЗК- ЗК-202 от 07.02.2023г., може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал. 1, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административният акт не спират изпълнението му.  

Настоящето съобщение  се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ, т.к. същото не е потърсено на адреса.

Публикувано на: 13 март 2023 г. / Печат