Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 15/ 15.03.2023 г.


ДО
"Новактис" АД
ул."Харалампи Джамджиев" №22А
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №15/20.03.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул.ПЗ"Запад" , видно от известие за доставяне№ 00SUNG I

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15

гр. Силистра  15.03.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ XIVза инжинерна инфраструктура и УПИ XII601за производствена складова дейност в кв. 29 по плана на ПЗ"Запад"- гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат