Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-432/ 13.03.2023 г.


ДО
Т.М.М.
ул.ПЗ"ЗАПАД" Промишлена зона
Гр.Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-432/13.03.2023г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК- 432

гр. Силистра 13.03.2023 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен ""ПУП - ИПЗ за ПИ №66425.514.23 по КК и КР на гр. Силистра и Инвестиционен проект " Производствена сграда за метални изделия".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат