Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ №11 02.03.2023


ДО
Ж.Е.Н.
Ул. "Симеон Велики" №2,ет.3,ап.7
Гр. Силистра

Настоящото Обявление  № 11/02.03.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Симеон Велики" №2,ет.3,ап.7, видно от известие за доставяне №00SUL2 2.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11
гр.Силистра 02.03.2023 г.

Община Силистра на основание на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV 888, 898, УПИ Х 897, УПИ ХI 898  и УПИ ХV 888, в кв.65 по плана на с. Калипетрово, Община Силистра"
Справки по проекта могат да се направят в сградата на Кметство с. Калипетрово.
На основание чл.128, ал.(5) от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщението по чл.128, ал.(3) от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Общината.

 

Публикувано на: 06 април 2023 г. / Печат