gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОПАЗВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ ТЪРГОВИЯ СЪС ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ


Публикувано на 23 март 2023 г.


Във връзка с опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения Община Силистра уведомява, че съгласно писмо изх. № 632 / 13.02.2023 г. и Заповед на кмета изх. № ЗК-360 / 01.03.2023 г.е забранено:

1. Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на :

в техните естествени области на разпространение.

2. Притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри упоменати в т.1 .

 При нарушение на т.1 и т.2 на виновните лица да бъдат съставяни актове за административно нарушение и бъдат налагани наказания съгласно чл. 125, от  Закона за биологичното разнообразие, както следва:

-          за физическите лица  -  глоба от 100 до 5000 лв.

-          за  юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10135
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10135