gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО ВРЕМЕ НА ИНИЦИАТИВАТА "ДУНАВСКИ ФАР", КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА ДНЕС И УТРЕ В БУКУРЕЩ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАЯВИ


picture

Публикувано на 03 април 2023 г.


По време на инициативата “Дунавски фар”, която се провежда днес и утре в Букурещ, Румъния, кметът на Община Силистра и председател на АДО “Дунав” д-р Юлиян Найденов заяви:
“Асоциацията успешно реализира няколко мащабни проекта, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 и Interreg V-A 2014-2020. Те значително допринасят за стратегическото планиране с широко ангажиране на заинтересованите страни, подобряване на местния капацитет (административен, бизнес, за иновации), популяризиране на потенциала на региона и неговите дадености, подобряване на механизмите за съвместно управление и др.
През 2020 г. АДО публикува Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на р. Дунав в България и понастоящем работи върху Наръчник за общините-членки за иновативни и включващи модели на изпълнение на интегрираната пространствена политика. АДО е част от група за осъществяване на проект за въвеждане на инфраструктура за производство на водород и на кораб и автобуси с горивна клетка в Русе като част от декарбонизацията на транспортния и енергийния сектор.
Визията за развитие на АДО до 2030 г. поставя целта АДО да работи за отключване и реализиране на потенциала на Дунавския регион в България чрез прилагане на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав от дунавските общини и партньори, както и активната роля на общините в климатичния и цифровия преход в Европа. АДО подкрепя общините-членки в прилагането на секторните политики за интегрирано развитие (регионално развитие и устройство на територията, транспорт, енергетика, екология, земеделие, рибарство, горско стопанство, туризъм), партньорство със заинтересованите страни – правителство, изследователски институти и университети, бизнес и граждани за реализиране на инициативи за енергиен преход, декарбонизация на транспорта, опазване и възстановяване на речните екосистеми, преход към кръгова икономика. Темите, централни за работата на АДО, са както следва:
 воден транспорт и по-добра свързаност през Дунав,
 взаимодействие град-пристанище,
 декарбонизация на градовете и региона,
 адаптиране към климатичните промени и смекчаване на изменението на климата.
Ние си сътрудничим в инициативи по тези теми и за съвместно разработване на иновативни проекти за пилотиране на иновативни технологии и процеси в дунавските общини и региона.
Има и проблеми на региона, които отдавна е трябвало да бъдат решени: физическа свързаност с нашите румънски партньори през границата (има само два моста и 4 фериботни връзки по дългата 470 км дунавска граница между България и Румъния); плавателността на река Дунав (реката не е плавателна в 1/3 част от годината); модернизацията и екологизирането на речните пристанища и речния флот; липса за речни пътнически услуги, включително за туристи; състоянието на дигите и т.н. Вярваме, че може да има зелени решения на тези проблеми за здравето на водните системи, опазването и възстановяването на биоразнообразието, смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него. Тези зелени решения, базирани на иновации, могат да допринесат за ускорено развитие на региона.
Текущият ни дневен ред
Нашият настоящ дневен ред включва следните теми
Първо, декарбонизацията на градовете и региона – в транспорта и енергетиката. Общините-членки на АДО по поречието на река Дунав притежават земя, инфраструктура, предоставят услуги и правят инвестиции в транспортния и енергийния сектор. Тези инвестиции са обвързани с визия за региона и сътрудничество с редица заинтересовани страни. Заложената визия е за Дунавски регион, произвеждащ нисковъглеродна енергия – слънчева, водородна; с инфраструктура за производство на зелен водород, използване на водород във водния, градския и регионален транспорт, комунални услуги, индустрия; Това може да се направи в макрорегионален и европейски контекст, тъй като Дунав е енергиен коридор.
Второ, екосистеми и туризъм – общините търсят сътрудничество с бизнеса и мениджърите на защитените територии и обекти за разработване на бизнес модели за използване на такива обекти – заливни равнини, паркове, резервати за развитие на туризъм;
В нашата работа, ние търсим синергии и ко-креативни форми за ангажиране на гражданите
Нашето дълбоко убеждение е, че климатичният преход изисква силна иновационна екосистема, сътрудничество между различни участници – публични институции, бизнес/индустрия/финансиращи институции, изследователски и образователни организации и граждански организации. Такава екосистема може да мобилизира средства, да привлече експертен опит и да ангажира заинтересованите страни в зеления преход.
АДО организира различни формати на консултации със заинтересованите страни: кръгли маси, фокус групи, структурирани интервюта.
АДО е съ-организатор на събития за ко-креация за обсъждане на основни предизвикателства и ангажиране на всички заинтересовани страни в намирането на решения:
- С Община Русе и Русенски университет: Иновационен лагер за декарбонизация на транспорта за справяне с основните предизвикателства, разработване на решения и ангажиране на съответните заинтересовани страни;
- С Центъра за изследване на демокрацията (България) и Община Белене: Гражданска лаборатория за енергийно гражданство, „просюмъри“ и енергийни кооперативи, ангажиране на жените в енергийния преход и превръщането им в активни актьори;
- Разработване, тестване и популяризиране на UPthEM – програма за обучение по предприемачество за групи в неравностойно положение, вкл. в зеления бизнес и ангажиране на образователни институции с това.
EcoDalli – SCA Lighthouse
През януари 2023 г. започна изпълнението на проект EcoDaLLi за управление на Дунавския фар за иновации, финансиран по Програмата Хоризонт Европа. Участието на АДО „Дунав“ в иновационната екосистема в басейна на река Дунав е ключово за изпълнението на неговата мисия, както и на задачите, произтичащи от Визията за развитие на АДО „Дунав“ за периода 2021-2030 г., а именно развитие на дунавските общини и региона чрез пилотно и широкомащабно въвеждане на иновативни технологии и процеси и чрез партньорство с всички заинтересовани страни.”

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10166
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10166