gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността медицинска сестра за Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства


Публикувано на 22 октомври 2013 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.13-0006-С0001 „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства”, утвърдена процедура за подбор на персонала от Кмета на Община Силистра и Заповед № ЗК - 249 от 19. 08. 2013 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонала, утвърдена от Кмета на Община Силистра. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и за срок - от началото на функциониране на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, до приключване на проекта.

І. Изисквания за длъжността Медицинска сестра

1. Минимални изисквания:
Образование - професионален бакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен
Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Медицина”

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи
Да имат желание и мотивация за работа с хора с психични разстройства.
Компютърна грамотност
Опит по специалността се счита за предимство;
Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Характер на работата:
Организира и осъществява медицинската рехабилитация и се грижи за общото физическо здравословно състояние на потребителите на социалната услуга - лицата с психични разстройства.

Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор
1. Заявление за участие - по образец
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива
6. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец

Място и срок за подаване на документите
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Общинска администрация – Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция „Правна” – Човешки ресурси до 30. 10. 2013 г. /сряда/ включително.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра – ул. Симеон Велики № 33.

Списък на допуснатите кандидати до втори етап - интервю.

Списък за крайните резултати и класиране на кандидатите.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Община Силистра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция за социално подпомагане.”
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1691
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1691