gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Строителството на Пречиствателната станция за град Силистра и селата Айдемир и Калипетрово започва официално от днес


picture

Публикувано на 19 септември 2014 г.


Днес, 19 септември 2014 година, се състоя тържествената церемония "Първа копка" на Районна пречиствателна станция на отпадъчни води - Силистра, която ще бъде построена с финансова подкрепа на Европейския съюз по ОП "Околна среда" 2007-2013 по договор № DIR - 51011116-CO59/ 21.11.2011г. за "Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра".

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов официално даде старт на строителството на Пречиствателната станция, като сподели с присъстващите: "Днес даваме старт на най-големия инфраструктурен проект, който касае едно от богатствата на планетата - водата. Основната цел на проекта е прекратяване изливането на отпадъчни води в р.Дунав през сухи дерета, канавки и по улиците в съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места. С изпълнението на проекта ще бъде постигнат траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води. Ще се подобри качеството на повърхностните и подземните води, както и околната среда, чрез изграждане на съвременни средства за третиране на отпадъчните води".

На събитието присъстваха още Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, представители на фирмата изпълнител, представители на строителния надзор "Воден цикъл-Силистра" и гости.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2357
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2357