gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Заключителна пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства"


picture

Публикувано на 21 октомври 2014 г.


31 октомври 2014 г. /петък/ от 10 часа в конферентна зала на хотел "Данубе", Община Силистра ще проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства", по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Живот в общността".

Проектът е на обща стойност 179 235,02 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Община Силистра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция за социално подпомагане.”
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2416
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2416