gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Удължен е срока на реализация на Проект "И аз имам семейство"


Публикувано на 12 януари 2015 г.


Съгласно Заповед от 19 декември 2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е удължен срока на реализация на Проект "И аз имам семейство", като социалната услуга «Приемна грижа» ще се предоставя до 31.05.2015 г. Предвижда се след приключване на проектните дейности, услугата да се бъде финансирана от Държавния бюджет.

От стартирането на услугата по проекта през 2012 година до настоящия момент са одобрени четиринадесет професионални приемни семейства на територията на община Силистра. Всички те са преминали базово обучение и допълнителна професионална квалификация с цел предоставяне на качествена професионална грижа за деца в риск.

Към момента осемнадесет са децата настанени при приемни родители, като общия брой на децата, получили приемна грижа в рамките на проекта от месец май 2012 г. до сега, е тридесет и седем на възраст от 0 до 13 години.

Проектът "И аз имам семейство" е финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме", съфинансиран от Европейски социален фонд.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2565
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2565