gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Заключителна пресконференция на Община Силистра по проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания"


Публикувано на 02 февруари 2015 г.


На 13 февруари 2015г. от 10:00 ч., в хотел "Дръстър", Община Силистра ще проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект BG051PO001-5.2.12-0029-C0001 "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания".

Проектът е на обща стойност 172 874,99 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 - "Да не изоставяме нито едно дете", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2599
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2599