gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

На 26 и 27 февруари предстоят обучения - втора група от паралелни семинари: за ученици на тема "Онлайн безопасност за ученици" и за педагози - педагогически съветници и обществени възпитатели на тема "Виртуално и реално насилие - превенция чрез интерактивно обучение в училищата"


picture

Публикувано на 24 февруари 2015 г.


На 26 и 27 февруари 2015 г. предстоят обучения - втора група от паралелни семинари: за ученици на тема "Онлайн безопасност за ученици" /в Превантивен информационен център/ и за педагози - педагогически съветници и обществени възпитатели на тема "Виртуално и реално насилие - превенция чрез интерактивно обучение в училищата" /в хотел "Виена/. Водещи на семинарите ще бъдат представители на Асоциация "Родители" и Националния център за безопасен интернет. Целите на обученията са: младежите да получат знания и умения за разпознаване на рисковете и пътищата за предотвратяване им при ползване на информационни и комуникационни технологии; основните принципи за работа по метода "връстници обучават връстници" и прилагането им при организиране на подобни обучения; професионалистите да умеят да разпознават виртуално и реално насилие, да усвоят и използват различни интерактивни методи за работа по проблема и да усвоят техники за подкрепа на учениците при провеждане на обучителни сесии с техни връстници. В програмата за обучение на педагозите са включени и модули за ефективна комуникация със семейството и добри практики за включване на родителите в училище, както и един интересен модул за ролята на бащата в развитието на детето.

В учебната 2014/2015г. стартира поредица обучения на педагози, психолози, педагогически съветници и младежи, организирана от Община Силистра - Отдел "Образование и младежки дейности", Превантивно - информационен център по зависимостите и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Темата на всяко обучение от серията е различна и е по предложение на педагогическите съветници от региона.

Първият семинар от поредицата обучения се проведе на 23.01.2015г. и беше на тема "Гневът и агресията в училище - как да ги преодолеем?". Лекторът - психолог Даниела Стоянова, представи мултимедийна презентация. Тя насочи внимание на онова, което се случва в училището днес. Поставени бяха въпроси от изключителна важност: нужна ли е промяна в училищата и в подхода към децата; параметри, които могат да ни покажат как да живеем в хармония с децата, образователни експерименти, по методология и идеология с потребностите на днешните деца - методът Монтесори, моделът Килпатрик, методът АСИРИ и т.н. Участие в семинара взеха 30 педагози, представители на училищата от региона и други институции и организации, работещи с деца.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2630
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2630