gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Покана за провеждане на заключителна пресконференция по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020" финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."


Публикувано на 26 май 2015 г.


На 29 май, петък от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Силистра (зала № 202) ще се проведе заключителна пресконференция по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период" финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", договор BG161PO001/5-02/2012/004.

Проектът увеличи готовността на Община Силистра  за кандидатстване по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез изготвените инвестиционни проекти. По време на заключителната пресконференцията, екипът по проекта ще Ви запознае с постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Вашето присъствие е важно за нас.

С уважение,
ЕКИП  НА ПРОЕКТА


Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2890
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2890