gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Временно се ограничава достъпа и се затваря за движение: "Път ІІІ - 215, находящ се в село Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190"


picture

Публикувано на 27 май 2015 г.


Със Заповед на Кмета №ЗК-868 на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов от 27.05.2015 г. /сряда/ до приключване на строителните дейности, временно се ограничава достъпа и се затваря за движение: "Път ІІІ - 215, находящ се в с. Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190", според утвърдения проект за "Временна организация и безопасност на движението" съгласно дейностите по Проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра", Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираният участък, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой. Преминаването не бива да възпрепятства строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия в посочените участъци от общинската пътна мрежа.

Настоящата заповед е връчена на РУ "Полиция" - Силистра, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2893
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2893