gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"


picture

Публикувано на 15 септември 2015 г.


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявяват за трета година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците.

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления:

Проектите ще се реализират в периода от 19.10.2015 - 20.11.2015 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години. В кандидатстващата група е задължително да участва поне едно лице над 18 години, което да бъде ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 1000 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 09 октомври /петък/ 2015 г. до 16.00 часа в стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване (правила и насоки за кандидатстване, формуляр, бюджетна рамка, критерии за оценка, писмо-ангажимент) са налични на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg, а също така и на място в стая № 307 в сградата на Община Силистра.

За контакти:
Телефон: 086/ 816 239
Мария Харизанова, Секретар на МКБППМН
Илка Караколева, Секретар на ОСНВ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3143
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3143