gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра има подписани 14 договора за целево финансиране с Българска банка за развитие по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


picture

Публикувано на 29 септември 2015 г.


Към момента е проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: "Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с  изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра".

Територията на град Силистра, селата Айдемир и Калипетрово е разделена на общо 6 (шест) района, като по проведената процедура има сключени договори с две фирми.

Фирма "Евиданс инженеринг" ООД, гр. София ще извърши обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и обследвания за енергийна ефективност на Първи, Втори, Трети, Пети и Шести райони. Същата ще изготви Архитектурни заснемания, Технически паспорти и Обследвания за енергийна ефективност на следните сгради с административни адреси:

В първи район:

В Пети район:

Фирма "Архкон проект" ООД , гр. София ще извърши обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и обследвания за енергийна ефективност на в Четвърти район. Същата ще изготви Архитектурни заснемания, Технически паспорти и Обследвания за енергийна ефективност на следните сгради с административни адреси:

В Четвърти район:

Изпълнението на сключените договори за установяване на техническите характеристики на сградите ще продължи в следващите два месеца и половина, след което Община Силистра ще стартира процедура за избор на изпълнител на втора фаза  от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, а именно изготвяне на работни проекти на гореизброените сгради и извършване на строително ремонтни дейности на същите. 

Община Силистра продължава приемането на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които към настоящия момент не са подали такива.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3190
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3190