gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обекти включени в Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014 - 2020 г., в изпълнение на Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


picture

Публикувано на 01 октомври 2015 г.


Списък с основни обекти:

Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради":

Инвестиционен приоритет "Градска среда":

Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура":

Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура":

 

Списък с резервни обекти:

Група дейности "Културна инфраструктура":

Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура":


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3194
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3194