gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Общинските съветници приеха всички докладни в последната сесия за годината


picture

Публикувано на 17 декември 2015 г.


С Решение на Общински съвет ще се измени текстът на няколко члена от Наредата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. Те касаят промени в договорите за извършване на услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, спрямо Закона за управление на отпадъците. Също така на нарушителите на Наредбата ще се съставя Акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
Следваща точка от дневния ред, приета с положителното становище на съветниците, е допълнението в Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра. Допълнението гласи, че като нарушение ще се счита освен приютяването на бездомни животни във входовете на жилищните сгради и прилежащите им територии, и тяхното хранене. 
"Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост" ще се трансформира в "Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания" и ще смени своето местонахождение, поради установената необходимост от увеличаване на капацитета на услугата от 8 на 15 места. Също с цел добрата колаборация между институциите и ползвателите на социалните услуги, с влизане в сила на приета докладна, в Силистра ще бъде изграден Обществен съвет по социално подпомагане и услуги за периода 2015 г. - 2019 г. Функциите му са определени с приетата от Министерството на труда и социалната политика - Методика на процедурата по осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане от обществените съвети.
Приети бяха изменения и допълнения в Наредбата за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Докладните може да видите в електронния сайт на Общински съвет - Силистра, в него ще намерите подробни мотиви за наложените промени.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3383
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3383