gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Всички срокове по изпълнение на проекта по водния цикъл са спазени и той приключва успешно


picture

Публикувано на 28 декември 2015 г.


На заключителна среща днес, кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, благодари на екипа разработил през 2011г. проекта "Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра". Проектът е най- мащабният, глобален и дългосрочен проект в най-новата история на Силистра. Той гарантира чисти питейни и отходни води.
"Успешното приключване на дейностите ми дава основание да изкажа благодарност към Министерството на околната среда и водите и министрите Нона Караджова и Ивелина Василева, чиято подкрепа бе важна за финализиране на Проекта. Да приветствам изпълнителя СП "Холдинг", строителния надзор, силистренци, които проявиха разбиране и днес можем да се поздравим с приключване на дейностите на територията на града" - каза д-р Найденов.
Ръководителят на Проекта, г-н Петко Горбанов уточни пред екипите, че за 15 месеца са реконструирани над 31 км канализация, изградени са 14,800 км канализация за битови нужди, 11, 500 км. канализация за дъждовни води и 5 км. смесена. Това гарантира модерна съвременна канализационна схема - пречистване на водата в т.ч. от фосфори и нитрати, разделяне на дъждовните от битовите води в модерна ПСОВ. Открити са 35 археологически находки, 367 са рехабилитираните сградни отклонения, 839 са нови канализационни отклонения преасфалтирани са всички участъци, по които са се извършвали строително - ремонтни работи. Изградени са 2 канални помпени станции, довеждащ и заустващ колектори. Сроковете по дейности са спазени и след издаване на пречиствателната станция, Проектът ще приключи до 31 март 2016 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3403
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3403