gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Започва подаването на заявления за лични асистенти по проект "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


picture

Публикувано на 07 януари 2016 г.


Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че от 11 януари 2016 година започва подаването на заявления за лични асистенти.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Целеви групи за потребители:

При изпълнение на проекта, ще бъдат назначени 29 лица:

които ще предоставят услуги на около 90 потребители.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 499 876,05 лева,а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

Очаквани резултати при реализирането на проекта:

За длъжностите "Личен асистент", "Социален асистент", "Ръководител/социален работник", "Медицински специалист", "Рехабилитатор", "Психолог", "Педагог" могат да кандидатстват лица, които са в трудоспособна възраст.

Формуляри на заявленията /за потребителите и персонала/ могат да се получават от 11 януари 2016 година в Общинския информационен център - Кунка Иванова и Марияна Банчева в сградата на общинската администрация и в сайта на Община Силистра.

Право да подават заявления имат и лицата, които ползват услуги по процедура "Нови алтернативи".

Подаването на заявленията е в срок до 11 февруари 2016 година в деловодството на общината.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък за крайните резултати на кандидатите за персонала за "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда"


Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3425
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3425