gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Обява конкурс за избор на управител в Областен информационен център /ОИЦ/ - гр. Силистра


Публикувано на 28 януари 2016 г.


Минимални изисквания:

Основни задачи:

Провеждане на конкурса:

Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Конкурсна комисия преценява
дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на
минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само
лица, представили всички необходими документи.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю.

Необходими документи:

  1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: www.europass.cedefop.europa.eu;
  2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
  3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
  4. Документи, доказващи минимален управленски опит или друг експертен опит - копия от
    трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за
    работа по проект/и/ др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
  5. Документи, доказващи изискуемата задължителна допълнителна квалификация.

Брутна заплата в т.ч. осигурителни вноски за работодателя: 1450,00 лв.
Вид на договора: трудов
- 8 часа работен ден.
Срок на договора: до 31.12.2018 г.

Място за подаване на документите: Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, стая 204, Дирекция "Правна". Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.


Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за Управител на Областен информационен център - Силистрa

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за Управител на Областен информационен център - Силистра


Проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра” по Процедура №BG05SFOP001-4.001, финансирана от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3480
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3480