gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността Ръководител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


Публикувано на 13 април 2016 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд и Заповед № ЗК - 43 от 07. 01. 2016 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА
"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"

І. Изисквания за длъжността Ръководител - 0,5 щат

1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра.

Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

  1. Заявление за участие - по образец
  2. Документ за самоличност /за справка/;
  3. Автобиография;
  4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
  5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
  6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
  7. Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
  8. Копие от удостоверение за преминати обучения;

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията могат да се получават в Общинския информационен център - Марияна Банчева в сградата на общинската администрация и в сайта на Община Силистра.

Подаването на заявленията е в срок до 25 април 2016 година /понеделник/ в деловодството на общината.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* Заявление за участие

* Списък на допуснатите кандидати за длъжността Ръководител

* Списък за крайните резултати на кандидатите за ръководител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3652
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3652