gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Проект "Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост"


Публикувано на 15 април 2016 г.


Договор за съвместна дейност между Община Силистра и Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика е подписан, във връзка с изпълнението на Проект "Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост". 
Общата стойност на одобрените финансови средства е 21 600 лв., от които 2 160 лв. - собствено участие.
Срокът на действие на Договора е до 31 юли 2016 г.

Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на лицата с увреждания, настанени в специализирана институция, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на услуги в среда, близка до семейната, гарантираща правото им на пълноценно участие в живота на общността.

Специфични цели
• Обособяване на среда, подходяща за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост.
• Осигуряване на достъп на лица с увреждания до втори етаж на сградата.
• Осигуряване на условия за социално включване и интеграция на лица с увреждания /лица с умствена изостаналост/.
• Позитивиране на обществените нагласи към иновативните методи за предоставяне на социални услуги.

Дейности
І. Организация и управление на проекта. Мониторинг.
ІІ. Провеждане на процедура по ЗОП за определяне на изпълнител на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
ІІІ. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
ІV. Информиране и публичност

В резултат на проектните дейности ще бъдат подобрени условията за предоставяне на качествени социални услуги в Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Айдемир, ще бъде осигурена достъпна среда на лица с увреждания до втори етаж на сградата, както и ще бъдат осигурени условия за социално включване и интеграция на настанените в центъра потребители.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3671
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3671