gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение относно: Опазване на липовите дървета


Публикувано на 17 юни 2016 г.


Във връзка с опазването на липовите дървета в периода на техния цъфтеж Община Силистра напомня, че събирането на липов цвят, с цел последващото му предаване на лица (билкозаготвители) срещу заплащане следва да се извършва след издаване на позволително от кмета на общината. Събирането на липов цвят от лица с цел последващата му продажба без позволително, съгласно Закона за опазване на лечебните растения се наказва с глоба от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 300 до 5000 лв.

Начина, по който следва да се събират цветовете е ръчно, като не се допуска чупене на клони и увреждане на липовите дървета. Като помощни средства могат да се ползват единствено стълби. При събиране на цветовете следва да се спазват следните хигиенни изисквания:

При нанасянето на вреди върху липовите дървета ( чупене на клони), на виновните лица ще бъдат налагани предвидените в Закона за опазване на лечебните растения и Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Силистра санкции.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3849
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3849