gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"


Публикувано на 29 юни 2016 г.


Община Силистра изпълнява проект за изграждане на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ след сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Очакваните резултати при реализирането на проекта са:

Целевите групи са:

За изпълнението на проекта са назначени 95 лица:

които предоставят услуги на 90 потребители.

Създаден е екип за организация и управление на проекта, който включва ръководител, счетоводител, 3 координатори и технически сътрудник.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 499 876,05 лева,а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

Екип на проекта


Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3864
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3864