gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


Публикувано на 10 септември 2016 г.


Проектът "Приеми ме 2015" се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините на територията на страната от м. декември 2015 г.

Разписаните в Анекса промени касаят предстоящото стартиране на втория етап на проекта от началото на м. ноември тази година.

Основен елемент в него е въвеждането на нов областен модел на управление и предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”.

В етап 2 на Проекта ще се сформират екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво. За новосформираните областни екипи по приемна грижа се въвежда стандарт за натовареност на социалните работници - не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ ще се осъществява от общината – областен град, чрез новосформирания Областен ЕПГ. Социалните работници от ОЕПГ с работно място в областния град ще отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията си, както и за тези от останалите общини в областта.

Предстои стартирането и на Дейност 4 от Проекта, по която новосформираните областни екипи по приемна грижа ще получат основно и специализирано обучение, както и супервизия от външни специалисти, а приемните семейства с настанени в тях деца ще получат професионална външна супервизия.

Очакванията са с реализирането на следващия етап на проект „Приеми ме 2015“ да се  осигури по-добро качество на живот на уязвими групи деца, да се насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а социалната услуга „Приемна грижа“ да се доразвие на по-ефективно специализирано ниво.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3994
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3994