gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО И ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП


Публикувано на 12 септември 2016 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО И ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП РЧР 2014-2020 година и Анекс № BG03-ПС01-0021 от 01.09.2016 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-33 от 11.12.2015 г.и Заповед № ЗК-1448 от 12.09.2016 г. на Кмета на община Силистра, Oбщина Силистра, в качеството си на Партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта обявява конкурсна процедура за избор на двама социални работници за сформиране на Областен екип по приемна грижа и един началник екип за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в област Силистра, с които ще бъдат сключени срочни трудови договори в рамките на проекта.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността “Социален работник” – 2 /две/ работни позиции:

1.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността “Социален работник”:

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността “Началник екип” – 1 /една/ работна позиция:

2.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността “Началник екип”:

ІІ. Характер на работа

1. Основни функции на длъжността “Социален работник”:

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Силистра, Главиница, Дулово и Кайнарджа, а именно:

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

2. Основни функции на длъжността “Началник екип”:

2.1.Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.

2.2. Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта.

2.3. Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” на територията на областта, а именно:

2.4. Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности.

2.5. Проследява провеждането на индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности, от страна на социалните работници от ОЕПГ.

2.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.

2.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

2.8. Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности, съобразно план- графика на дейностите на Проекта.

2.8. Контролира за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря ОЕПГ, съгласно действащото законодателство.

2.9. Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП.

2.10. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ и за експерти от ОЗД и РДСП. Инициира и участва при провеждане на екипни срещи.

2.11. Мониторира работата на областния екип по приемна грижа и контролира спазването на методиките и процедурите за работа.

2.12. Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

2.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

2.14. Отчита своята и работата на социалните работници от ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. предоставя на областния екип за управление на проекта (ОЕУП): информация, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

V. Място и срок за подаване на документите

Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Силистра, за Конкурс за длъжността „Социален работник“ и/или „Началник екип“ по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2016 г. включително.

Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 086/816 236 и 086/816 301, на сайта на Община Силистра www.silistra.bg и в стаи 204 и 301 на Общинска администрация.


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4001
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4001