gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 03 ноември 2016 г.


На 03 ноември 2016 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Силистра се състоя пресконференция по проект „Техническа помощ за Община Силистра“. Той е по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0006-С01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът бе представен от ръководителя - г-жа Йорданка Владимирова, Директор дирекция "Икономика". На пресконференцията присъства кметът на общината, д-р Юлиян Найденов.
Целта на публичното представяне бе да информира обществеността за осъществените и предстоящи дейности по проекта, както и за неговите цели.

Проектът се финансира по Процедура №BG16RFOP001-8.001 «Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.», Приоритетна ОС 8 „Техническа помощ” на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. С бюджетната линия се предоставя безвъзмездна финансова помощ на Община Силистра за подпомагането ѝ в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г., както и изпълнение на функциите на Междинно звено по Приоритетна ОС 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 - 2020 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 96 204,00 лева, като 81 773, 40 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и 14 430,60 лв. са от националния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е до м. декември 2023 г.

Цялата информация по проекта може да видите ТУК!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4128
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4128