gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА СТАРТИРА ВТОРИ ЕТАП ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


Публикувано на 03 ноември 2016 г.


Проектът "Приеми ме 2015" се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините на територията на страната от м. декември 2015 г.
От 01.11.2016 г. стартира реализирането на етап 2 на Проекта, който да постави началото на прилагането на иновативен областен модел на управление и предоставяне на приемната грижа в страната.
Към Община Силистра са сформирани екипи за управление на проекта и предоставяне на услугата на областно ниво, които ще отговарят за общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. За новосформираните областни екипи по приемна грижа е въведен стандарт за натовареност на социалните работници - не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.
Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ ще се осъществява от община Силистра, чрез Областния екип по приемна грижа, състоящ се от Началник екип и двама социални работници с работно място в областния град, които ще отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на трите общини.
Към настоящия момент в Община Силистра има 20 утвърдени приемни семейства, в които са настанени 25 деца. В община Кайнарджа, утвърдените приемни семейства са 3, като в две от тях има настанени деца. В Община Дулово има 1 утвърдено приемно семейство, в което все още няма настанени деца. Всички утвърдени приемни семейства са професионални.
Очакванията са с реализирането на следващия етап на проект „Приеми ме 2015“ да се осигури по-добро качество на живот на уязвими групи деца, да се насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а социалната услуга „Приемна грижа“ да се доразвие на по-ефективно специализирано ниво.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4129
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4129