gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г., ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ", ГР. СИЛИСТРА"


Публикувано на 12 декември 2016 г.


На 08.12.2016 г. Община Силистра подписа Договор №BG16RFOP001-1.031-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., за финансиране и изпълнение на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP0001-1.031 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Общата стойност на проекта е в размер на 5 390 562,45 лв. Безвъзмездна финансова помощ 5 270 535,07 лв., от които 4 479 954,81 лв. е съфинансиране от ЕФРР и 790 580,26 лв. е съфинансиране от националния бюджет. Съфинансиране от Община Силистра в размер на 120 027,37 лв.

Продължителността на проекта е 30 месеца от датата на сключване на договора.

В проекта са предвидени основен ремонт и цялостно обновяване на сградите на детската ясла и основното училище, дейности за повишаване енергийната ефективност, благоустрояване на спортни площадки и дворове; ново оборудване и обзавеждане в двете учебни заведения.

Постигането на целите на проектното предложение ще доведат до подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр.Силистра. Повишената енергийна ефективност на сградите ще намали разходите за енергоносители, което ще даде възможност на община Силистра със свои и привлечени средства да осигури необходимата инфраструктура за равен достъп до образование и ефективно включване в социалния живот на общността на децата в неравностойно положение, на децата от малцинствени групи и тези със специфични потребности.

Ремонтните дейности, предвидени в проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за учащи, учители и обслужващ персонал в общинска образователна инфраструктура ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра.

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. и неговата реализацията ще допринесе за постигане на целите й.


Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4214
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4214