gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2017 ГОДИНА


Публикувано на 27 декември 2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Издаване на абонаментни карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица в община Силистра за 2017 година

Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор №2016-080-У / 23.12.2016 г. (в сила от 01.01.2017 г.), информира, че издаването на абонаментни карти за безплатните пътувания на ветераните от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите за 2017 година, и карти за безплатните пътувания във вътрешноградския транспорт на децата до 7 навършени години и на служителите в МВР, МП, ДАНС и ДАТО при изпълнение на служебните си задължения, когато това е предвидено в закон, за 2017 година, ще се извършва от дружеството-изпълнител по горецитирания договор – „Ема – Аутотранс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев“ № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя – Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888 745 130.

Изисквания за издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания на съответната категория правоимащи лица:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4248
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4248