gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА С НОВ ПРОЕКТ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020


Публикувано на 09 януари 2017 г.


На 04.01.2017 год. Община Силистра подписа Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., за финансиране и изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.031 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Силистра“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Общата стойност на проекта е 2 264 013,22 лв. е Безвъзмездна финансова помощ, от които 1 924 411,24 лв. от ЕФРР и 339 601,98 лв. е съфинансирането от националния бюджет

Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на сключване на договора.


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4276
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4276