gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 13 март 2017 г.


Отдел „Местни данъци и такси” при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че сумите за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да заплатите:
• на касите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път; 
• по интернет;
• От 2017година, чрез „Български пощи“ ЕАД, в клоновете разположени на територията на Община Силистра;
• в изнесената каса на ул. „Добрич“ №134
Работното време с граждани в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра: от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2017 г., за втора вноска до 31.10.2017 г. 
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 
5 на сто.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4421