gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 13 март 2017 г.


Със Заповед на Кмета, считано от 20. 03. 2017 г. /понеделник/ до 24. 03. 2016 г. /четвъртък/, временно се ограничава достъпът и се затваря за движение: 
• ул. „Хаджи Димитър” – от кръстовището с бул. „Македония” до кръстовището с ул. „Изворите”, като поетапно се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.

В Заповедта се казва още:
Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите части от пътната артерия без паркиране и продължителен престой в северната лента, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
„ВиК – Силистра ООД”, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.
Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник-отдел „Инспекторат” при Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4422