gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 05 май 2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с извършването на дейност - разрушаване чрез взрив, на сграда с идентификатор 66425.518.2.42, със ЗП 1479 м2, предназначена за здравно заведение,

НАРЕЖДАМ:

На 10.05.2017 г. /сряда/, в интервала от 16.00 ч. до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение на моторни превозни средства улица „Петър Бояджиев”, в участъка от разклона за Градски гробища - Силистра до разклона за ресторант „Кантона”.

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4545
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4545