gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЕКИПА И КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


Публикувано на 02 юни 2017 г.


Във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, в периода м. април – м. декември 2017 г. е предвидено провеждането на обучения и супервизия на приемните семейства, Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ и Комисията по приемна грижа /КПГ/ към Регионална дирекция «Социално подпомагане» /РДСП/ – Силистра.
В периода 15 – 19 май, Областният екип по приемна грижа премина основно (базисно) обучение по програма от 20 модула, изготвена по Проекта, както и индивидуална и групова супервизия по отношение на възникнали конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите. 
Участие в основното обучение, освен членовете на Областния екип по приемна грижа (началник и социални работници), взеха и социални работници от териториалните отдели „Закрила на детето“ при всяка Дирекция за социално подпомагане в областта и един експерт по закрила на детето от РДСП – Силистра.
В края на м. май, на приемните семейства в общините – партньори по Проекта от Област Силистра, в които има настанени деца, бе извършена индивидуална супервизия, според техните индивидуални потребности. Индивидуална супервизия за приемните семейства е предвидена и през м. октомври 2017 г.
До края на м. юни ще бъдат проведени и две специализирани обучения в съответствие с идентифицирана потребност от допълнително обучение на работещите в ОЕПГ, предвид спецификата на социалната услуга "Приемна грижа" в област Силистра, както и специализирано обучение на Комисията по приемна грижа по Програма, изготвена по Проекта.
До края на годината предстоят още три групови и две индивидуални супервизии на членовете на ОЕПГ, през месеците юни, септември и декември 2017 г.
Обученията и супервизията ще се предоставят от СНЦ „Еквилибриум“, съгласно сключен договор между сдружението и Община Силистра, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
Целта на предвидените дейности е ОЕПГ да получава регулярна подкрепа с оглед поддържане и повишаване качеството на предоставяната услуга, високо ниво на компетентност за работа с ползвателите на услугата и осигуряване на ефективно междуинституционално взаимодействие между териториалните поделения на АСП и екипите по приемна грижа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4603
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4603