gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЕКТ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ" ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"


Публикувано на 08 юни 2017 г.


Стартира кандидатстването по проект "Нова възможност за младежка заетост". Срокът за подаването на документи е до 16.06.2017г. Подаването на документи става в Дирекция "Бюро по Труда"- гр. Силистра.

 

Община Силистра обявява следните свободни работни места по проекта:

 

1. Юрисконсулт; брой работни места-1; изисквано образование- висше, право; основно месечно възнагражение - 460 лв.

2. Експерт "Връзки с обществеността"; брой работни места-1; изисквано образование- Висше, икономика, право, администрация и управление, социални дейности; основно месечно възнаграждение- 460 лв.

3. Геодезист; брой работни места-1; изисквано образвование- Висше, Архитектура, Строителство, Геодезия; основно месечно възнаграждение- 460 лв.

4. Строителен техник, проектно-технически отдел; брой работни места-2; изисквано образвование- Средно, Архитектура, Строителство, Геодезия; основно месечно възнаграждение- 460 лв.

5.Младши експерт; брой работни места- 2; изисквано образование- Висше, икономика; основно месечно възнаграждение- 460лв.

6. Експерт „Програми и проекти”; брой работни места- 1; изисквано образование- Висше, икономика, администрация, управление; допълнителни умения- Английски език; основно месечно възнаграждение- 460 лв.

7. Експерт „Стопанско управление”; брой работни места- 1; изисквано образование- Висше, икономика, администрация, управление, основно месечно възнаграждение- 460 лв.

 

I. Изисквания към безработните за включване в схема „Младежка заетост”:

 

1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

 

2. На възраст до 29 г. включително;

 

3. За финансиране по линия на Инициатива за младежка заетост (ИМЗ), да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град;

 

4. За финансиране по линия на ЕСФ, да са с постоянен или настоящ адрес на територията на област София-град.

 

5. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:

- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

6. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

7. За стажуване при работодател, който е част от органите на централните администрации на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38. от Закона за администрацията, лицата трябва да удостоверят завършено висше образование.

За да се гарантира спазването на изискванията за принадлежност на лицата към целевата група, участниците следва да отговарят на критериите за допустимост към момента, в който се включват в стажуване или обучение по време на работа при работодателя.

 

II. Възможности, които Проектът предоставя на безработните младежи:

 

• Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

• Придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване/обучение по специалността/професията, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник;

• Усвояване на знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност/професия в средното/висшето училище, съответстващи на изискванията на пазара на труда;

• Осигуряване на възможност за работа в Република България;

• Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател;

• Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа.

 

III. Документи за кандидатстване по Проекта:

• Заявление за участие в Проекта (по образец)

 

IV. Ред за включване в Проекта:

• ДБТ информира и консултира безработните за възможностите на Проекта;

• ДБТ запознава младежите с възможността за самоинформиране за обявените работни места, включени в Регистъра на одобрените заявки на работодатели по Проекта;

• При наличие на одобрена заявка, ДБТ изготвя списъци на подходящите младежи, осъществява контакти и разговори с тях и ги информира за възможността да кандидатстват за заемане на работното място;

• Младежите потвърждават своето желание чрез подаване на Заявление за участие в Проекта (по образец), с условие за обучение по време на работа или с условие за стажуване, обявено/и от един работодател.

• Когато безработният желае да кандидатства за работни места, обявени от различни работодатели, подава едно заявление за всички от избраните работни места.

• Извършва се проверка за допустимост на кандидатите и за участието им в други проекти, програми или каквито и да е други финансови схеми, произлизащи от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, идентични със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатства, или обучение по Проекта.

• ДБТ извършва подбор на безработните за насочване, съобразно изискванията на работодателя, посочени в Заявката.

• ДБТ изготвя на безработния насочващо писмо до работодателя, което да послужи за извършване на окончателен избор.

• Безработният се явява с насочващото писмо при работодателя за извършване на окончателен избор.

• Работодателят извършва окончателен подбор измежду насочените от ДБТ безработни младежи за стажуване/обучение.

• Всеки одобрен безработен се назначава от работодателя по трудов договор по чл. 230 или чл. 233б от Кодекса на труда, за срок от 6 месеца за стажуване и до 6 месеца за обучение, с месечно трудово възнаграждение в следните размери:

- При трудов договор с условие за обучение по време на работа през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната (чл. 230, ал. 4 от КТ).

- При трудов договор с условие за стажуване възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.

• Одобреното безработно лице препотвърждава декларираните в Заявлението обстоятелства чрез Декларация за принадлежност към целевата група (към момента на сключване на трудовия договора);

• Стажуването/обучението се осъществява с определен от работодателя наставник.

• Лицето има право да ползва средства за разходи в реален размер за транспорт до и от работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа.

• Възстановяват се разходи за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта „подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. Разходите за транспорт покриват стойността на разходооправдателните документи (билети - до 2 транспортни средства на ден в една посока; дневни карти), съответстващи на отработените дни за първия месец от стажа/обучението по време на работа.

• Съгласно Инициативата за младежка заетост приоритетно по схемата ще бъдат насочвани безработни лица, които са с регистрация в ДБТ минимум 3 месеца, без прекъсване, преди подаване на Заявлението за участие.

 

Важно: При отказ на безработно лице за включване в заетост, регистрацията му в ДБТ се прекратява на основание чл. 20, ал. 4, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта.

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4609
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4609