gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА С ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЗГ "ДОБРУДЖА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г.


Публикувано на 13 юли 2017 г.


На 12.07.2017г., д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра подписа договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C0-S-01 с предмет “Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ “Добруджа” гр. Силистра”. Подписаният договор е във връзка с реализацията на проект ,,Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” изпълняван по Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014-2020г.

Избраният Изпълнител по договора е ДЗЗД “ДИРЕКТ СТРОЙ” - гр.Варна. Общата стойността на договора е 1 133 589,44 лв. с ДДС. В обхвата на договора е включено изпълнение на следните дейности: изготвяне на инвестиционен проект - фаза “Технически”, изпълнение на строително-монтажни дейности, съгласно изготвения Техническия проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството, съгласно Закона за устройство на територията.

Припомняме, че проектПредоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ “Добруджа”, изпълняван по Оперативна Програма “Региони в растеж” 2014-2020 стартира на 08.12.2016 г., с планирана продължителност 30 месеца. Целта на проекта е да се предоставят условия за прилагане на качествени образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в ПЗГ “Добруджа” гр. Силистра, чрез извършване на строително-монтажни работи на учебен корпус, общежитие и една работилница, включително закупуване на оборудване и обзавеждане на учебен корпус и общежитие.


Този документ е създаден в рамките на проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа", с Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4700
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4700