gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ ПО ПОВОД ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.


Публикувано на 14 юли 2017 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане се извършва междинна оценка на Общински план за развитие на община Силистра за периода 2014-2020 г.

Цел на оценката е да се оценят първоначалните резултати от изпълнението на плана, степента на постигане на заложените в него цели, както и ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението. На база да оценката следва да бъдат формулирани изводи и препоръки за бъдещото изпълнение на Общински план за развитие на община Силистра за периода 2014-2020 г.

До 15.07.2017 г., вкл. може да вземете участие в провеждане на анкетното проучване във връзка с междинната оценка на Общинския план за развитие на община Силистра, чрез попълване на онлайн анонимна анкета:

- за граждани/жители на общината - на страница: 
http://ocenka-opr-silistra-grajdani.questionpro.com
Тъй като вашето мнение като заинтересувани страни е важно за нас, най-учтиво Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане по повод проекта на междинна оценка на Общински план за развитие на община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се проведе на 19 юли 2017 г. /сряда/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Община Силистра.

Благодарим Ви предварително за изразения интерес и гражданско мнение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4704
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4704