gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"


Публикувано на 28 юни 2017 г.


На 27 юни 2017 г. в гр. София, д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра подписа Договор за изпълнение на Проект "Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра", №BG14MF0P001-4.001-0008, по Програма за морско дело и рибарство, приоритетна ос "Повишаване на заетостта и териториалното сближаване", процедура подготвителна помощ за стратегия за ВОМР /Водено от общността местно развитие/.

Общата стойност на проекта е 46 257.00 лв., безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Продължителността на Проекта е 5 месеца от датата на сключването му.

Предвижда се създаването на МИРГ. Екипът на МИРГ, представители на партньори, местни лидери и заинтересовани страни ще бъдат обучени за работа по ВОМР.

Целта на Проектното предложение е да се насърчи икономическият растеж, социалното приобщаване и създаване на работни места чрез изготвяне на Стратегия за ВОМР.

Водещ партньор по проекта е Община Силистра и партньори: СНЦ "Дунавски клуб - Силистра", "Рибарско сдружение Ветрен - 396", Мебели "Димов" ООД.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4706
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4706