gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ", ГР. СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


Публикувано на 02 август 2017 г.


ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония по „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи на обект Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, която ще се проведе на 07.08.2017г. /понеделник/ от 10.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/. Церемонията по „Първа копка“ ще се проведе в двора на училището, непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и общата сума на предоставената безвъзмездната финансова помощ.

Проектът „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Вашето присъствие е важно за нас!


Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4731
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4731