gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕДСТОИ ДА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 09 август 2017 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Силистра предстои да кандидатства с проектно предложение за „Изграждане на сграда за социални жилища в гр. Силистра” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. в изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014 - 2020. Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. През месец април Община Силистра стартира открит конкурс за проект с предмет „Избор на идейна концепция за „Изграждане на сграда за социални жилища по ул. „Хаджи Димитър“, гр. Силистра. Със Заповед №ЗК-927 от 23.05.2017 г. на Кмета на Община Силистра бе назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на представените за участие идейни концепции. С Решение №ЗК-1298 от 28.07.2017 г. е обявен класирания участник на І-во място - „ЛЕСС“ ЕООД, гр. София, с комплексна оценка 94.01 точки. Избраният проектантски екип ще разработи бъдещият инвестиционен проект.

Община Силистра се обръща към всички заинтересовани лица да изразят своето мнение и препоръки по предложената идейна концепция.

Мотивирани предложения и коментари се приемат на електронна поща:

mihailova_d@abv.bg

tstoyanova@silistra.bg

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4741
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4741