gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 10 август 2017 г.


Във връзка с извършване на строително монтажни работи /СМР/ от „Стройпроект” ООД, а именно събаряне на сграда, съгласно сключен договор „Строително монтажни и ремонтни дейности по проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище св.св. Кирил и Методий и детска ясла Здравец, гр. Силистра, за ОП 1 – ОУ „св.св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров””, Община Силистра съобщава, че със Заповед на кмета, д-р Юлиян Найденов на 14. 08. 2017 г. /понеделник/, от 08.00 до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:
Кръстовището на ул. „Плевен” с бул. „Македония”, до кръстовището на детска градина „Роза 1”,
като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
„Стройпроект” ООД, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4742