gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) ПО ПРОЕКТ 4.1 "ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА" ПО ПРИОРИТЕТ НА СЪЮЗА 4 "ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ", ФИНАНСИРАН ОТПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО /ПМДР/ 2014 - 2020 Г, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО


Публикувано на 10 август 2017 г.


ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) ПО ПРОЕКТ 4.1 "ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА" ПО ПРИОРИТЕТ НА СЪЮЗА 4 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ”, ФИНАНСИРАН ОТПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО /ПМДР/ 2014 - 2020 Г, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО

Уважаеми представители на местната власт, бизнеса и неправителствените организации, Уважаеми граждани на община Силистра,

През месец януари 2017 год. Община Силистра, в качеството си на водещ партньор в създаденото Местно партньорство между Община Силистра и представители на бизнеса и нестопанския сектор, подаде Заявление за изразяване на интерес поМярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/" по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програмата за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014 - 2020 г.

На 27.06.2017 г. Община Силистра подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителни дейности по мярка 4.1. „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра”. Като първа дейност в проекта е предвидено да бъде учредена и регистрирана Местна инициативна рибарска група (МИРГ) като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност, регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство на местната власт, бизнеса и неправителствените организации.

В тази връзка Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) по проект „Подготвителни дейности по мярка 4.1. „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 - 2020 г.

Учредителното събрание ще се проведе на 5 септември /вторник/ от 16,00 часа, в заседателната зала на Община Силистра, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на учредителите;
 2. Избор на Председател/водещ събранието, избор на протоколчик;
 3. Приемане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Силистра“.
 4. Представяне и разискване на проекто-Устав на сдружението. Приемане на Устав.
 5. Избор на име, седалище и адрес на управление на сдружението;
 6. Избор на Управителни органи;
 7. Определяне на размер на членския внос;
 8. Други.

Учредители в сдружението могат да бъдат:

 1. Физически или юридически лица, осъществяващи дейност в сектор»Рибарство» на територията на община Силистра, както и в други социално-икономически сектори, свързани със сектор «Рибарство».
 2. Сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор «Рибарство», както и в други други социално-икономически сектори, свързани със сектор «Рибарство».
 3. Членството на община Силистра е задължително, съгласно условията на Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/" по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 - 2020 г. И нейните представители се избират от Общински съвет Силистра.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която заедно с проект на Устав на СНЦ е на разположение на заинтересованите на www.silistra.bg.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

За допълнителна информация:


Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” № BG14MFOP001-4.001-0008, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4743
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4743