gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УЧРЕДЕНА Е "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 11 септември 2017 г.


На 5 септември 2017г. се проведе събрание за учредяване на сдружение“ Местна инициативна група- Силистра“/ МИРГ/. Учредители са 30 физически и юридически лица , а Сдружението има характер на публично- частно партньорство. Събранието прие устав , избра име, седалище и адрес, Колективен управителен орган, Управителен съвет/УС/, Контролен съвет/ КС/ и прие правила за организацията, изпълнението и управлението на сдружението „Местна инициативна група“ . За председател на сдружението бе избран д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра. Председател на КС е Валентин Иванов. 
Една от основните цели и задачи на МИРГ е изработване на Стратегия за развитие на нашата рибарска област на територията на община Силистра. Същността на тези местни инициативни групи се състои в това, че те работят като сдружения съгласно публичното – частно партньорство по принципа на „Воденото от общностите местно развитие“. С изготвената Стратегия МИРГ може да кандидатства по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ . 
Учредяването на МИРГ е по договор №BG 14 MFOP 001-4.001-0008 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ Община Силистра“ , финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.“


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4798
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4798