gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛ. "АЛБЕНА" - ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 13 октомври 2017 г.


Тече ремонтът на площад „Албена“, който обхваща площад „Албена“, ул. „Москва“ на север, кръстовището на пл. „Албена“ с ул. „Тутракан“ на запад, кръговото кръстовище около бензиностанция ОМВ на юг и включва следните интервенции, по които паралелно се работи в момента:

По инициатива на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов се търси решение за рехабилитиране на участъка от новото кръговото кръстовище до входа на Автогара Силистра.


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4894
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4894