gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" ОТНОВО СПЕЧЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ


picture

Публикувано на 18 октомври 2017 г.


И тази година Гимназията спечели финансиране на стойност 24 050 евро за проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ + . Избраната тема дава възможност да се формира активна гражданска позиция както на ученика, така и на родителя, и на учителя, защото културата на мира в глобализирания свят е в нова социокултурна среда заради агресивните прояви на тероризма. 
Основната цел е да се осмислят и възприемат като необходими гражданските, културните и европейските ценности за солидарност, отказ от дискриминация и развиване на хуманитарна устойчивост в личностната перспектива на ученика. Партньорите от шест държави – България /гр. Силистра/, Франция /гр. Марсилия/, Гърция /гр. Каламата/, Италия /гр. Модена/, Кипър /гр. Пафос/, Германия /гр. Фрайбург/ имат амбицията да създадат мрежа от училища на мира. Така ще се опознае културата на мира в тези страни и всеки ще опознае другия чрез уважението и респекта от постигнатото. От изключително важно значение са десетте цели на проекта, които обединяват екипите и учениците от шестте страни: Да се подобри практическото ниво на чуждия език; Да се намали броят на учениците в риск в училищата, участници в проекта; Да се намали с 80 % броя на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта; Да се намали с 5% броя на немотивираните ученици; Да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни метода, целящи включването на учениците със специфичен профил; Да се създаде мрежа от училища на мира на европейско ниво; Да се запознаят учениците от проекта от седемте училища с ясни и конкретни европейски перспективи в областта на културата на мира, създавайки хуманитарна динамика на личността; Културата на мира да се основава на изучаването на европейски и граждански ценности; Да се създаде устойчиво сътрудничество с партньорите по проекта; Да се подобри качеството на преподаване чрез изучаване на добрите практики, наблюдавани при партньорските училищни среди. Проектът е планиран в рамките на две години – 2017 – 2019 и резултатите ще се измерват в четири оси: 1. Резултати, свързани с компетентностите на учениците, 2. Да се придаде нов смисъл на преподаване чрез реализиране на междупредметните връзки, 3. Ролята на управленския екип на училището като партньор в дейностите, 4. Ролята на училището партньор за изграждане на култура на мира сред общността. Координатор на проекта за ЕГ „Пейо Яворов” е г-жа Златка Димитрова, отговорник по ИТ е г-жа Димитричка Павлова, отговорник по качеството на дейностите е г-жа Маргарита Павлова, отговорник за връзки с обществеността е г-жа Ванушка Димитрова. Работните езици по проекта са френски език и английски език.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4909
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4909