gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 25 октомври 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.11.2017 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба №2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.04.2018 г., съгласно Решение № 1-1088-1 / 25.10.2017 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 12:00 ч. на 30.10.2017 г.

Приложения:

25.10.2017 г.
гр. Силистра

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1800 от 23.10.2017 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4933
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4933