gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "МИРГ СИЛИСТРА"


Публикувано на 27 октомври 2017 г.


На основание чл.54, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Силистра“, във връзка с провеждането на процедура по ИЗБОР ЧРЕЗ КОНКУРС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “МИРГ СИЛИСТРА“, който ще бъде назначен в случай, че Сдружението сключи договор за управление на Стратегия за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "МИРГ СИЛИСТРА"

І. Изисквания за заемане на длъжността, съгласно Условията за изпълнение на проекти по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г., BG14MFOP001-4.002 “Изпълнение на стратегиите за воденото от общностите местно развитие“:

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

ІІ. Характер на работата:

Организира работата на МИРГ-Силистра, съгласно указанията на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020; Отговаря за прилагането на стратегия за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно правила и процедури като неговите правомощия се определят с трудовия договор; Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет; Изготвя и предлага за приемане от УС годишна програма за работата на сдружението и годишен проекто-бюджет; Организира набирането на средства за дейността на сдружението; Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на сдружението; Получава възнаграждение за дейността си;

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Управителния съвет на „МИРГ Силистра“ разглежда представените изискуеми документи и преценява дали те удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Заедно с изисканите документите се представя и писмена разработка на Концепция за Развитието на рибарската област Силистра чрез изпълнение на стратегията на Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ за периода 2014-2020 г. Концепцията за Развитието на рибарската област Силистра чрез изпълнение на стратегията на Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ за периода 2014-2020 г. се поставя в отделен плик към минимално изискуемите документи за заемане на длъжността.
  2. Конкурса ще се проведе на два етапа – по документи, удостоверяващи минималните изисквания за заемане на длъжността и оценяване, разглеждане, и защита на концепцията пред УС на „МИРГ Силистра“.

ІV. Необходими документи за участие в процедурата по подбор

  1. Документ за самоличност /за справка/;
  2. Професионална автобиография на български език, в европейски формат;
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен- диплома и приложения към нея;
  4. Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
  5. Копия от документи, удостоверяващи управленски опит - трудова/ осигурителна книжка, договори;
  6. Копия от документи, удостоверяващи опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или други международни донори - трудова/ осигурителна книжка, договори/ длъжностни характеристики за работа по проект и др.документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията;
  7. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива, включително доказващи компютърна грамотност.

Месечно възнаграждение: 1400.00 лева

V. Място и срок за подаване на документите

Документите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Силистра, надписан с името на кандидата, телефон за връзка и длъжността за която кандидатства.

Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 06 ноември 2017 година /понеделник/ включително.

Всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра – ул. Симеон Велики № 33, както и на сайта на СНЦ “МИРГ СИЛИСТРА“ - www.mirg-silistra.eu - Община Силистра – www.silistra.bg – банер МИРГ Силистра.

* ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УС на СНЦ "МИРГ Силистра"


Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” № BG14MFOP001-4.001-0008, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4938
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4938